Рівні права жінок та чоловіків

ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ

Дискримінація за ознакою статі – дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків. Проблема порушення прав жінок є глобальною: 2/3 всієї роботи у світі виконують жінки, за це вони отримують лише 5 % світових прибутків. Жінки в середньому отримують на 30-40 % нижчу платню, ніж чоловіки. З 1,3 мільярда найбідніших людей світу абсолютна більшість - жінки, 75 % із 960 мільйонів неписьменних людей у світі-жінки. Жінки володіють лише 1 % всієї власності світу. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах своєї компетенції забезпечують надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей; здійснюють виконання загальнодержавних та регіональних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; створюють умови для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов`язків; забезпечують доступні соціально-побутові послуги, включаючи догляд за малолітнімидітьми, організацію дошкільного виховання та забезпечення дитячого дозвілля; проводять просвітницьку діяльність з питань гендерної рівності; співпрацюють з об`єднаннями громадян щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Відповідно до статті 22 Закону України «Про забезпечення рівних прав та обов'язків жінок і чоловіків» особа, яка вважає, що стосовно неї застосовано дискримінацію за ознакою статі, має право звернутися зі скаргою до державних органів, місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до суду а також до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у разі, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту. Експертна рада з питань розглядузвернень за фактами дискримінації за ознакою статі (далі - Експертна рада) є консультативно-дорадчим органом та створюється з метою розгляду, обліку та узагальнення звернень з питань дискримінації за ознакою статі та підготовки пропозицій щодо їх усунення. Експертна рада діє на громадських засадах. Основними функціями Експертної ради є: - розгляд, облік і узагальнення звернень з питань дискримінації за ознакою статі та вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду; - підготовка пропозицій щодо розробки проектів нормативно-правових актів Мінсім'ямолодьспорту з питань недопущення всіх форм дискримінації за ознакою статі та висновків; - підготовка висновків, пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення нормативно–правових актів з метою їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Формою роботи Експертної ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо протидії дискримінації

Основні нормативні акти міжнародного права, які ратифіковані Україною у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 • Загальна декларація прав людини (статті 1,2 і 7) – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015; Ø Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (статті 2,3, 26) – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043;
 • Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (статті 2, 3);
 • Міжнародна конвенція ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;
 • Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;
 • Факультативний протокол до Конвенції ООН про ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок ;
 • Пекінська декларація та Платформа дій, прийняті на четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок 15 вересня 1995 року ;
 • Конвенція ООН про права інвалідів ;
 • Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 14), а також Протокол № 12 до неї;
 • Європейська соціальна хартія (переглянута), (статті 4 та Е);
 • Рамкова конвенція про захист прав національних меншин (стаття 4);
 • Конвенція Міжнародної організації праці № 156 "Про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками";
 • Європейська хартія регіональних мов або мов меншин.

Національні нормативно-правові акти:

1/Конституція України: http://www.president.gov.ua/content/constitution.html (стаття 24) - загальна гарантія рівності прав та заборона обмежень через належність особи/осіб до однієї чи іншої групи: відкритий перелік захищених ознак.

2/Закони України: визначення та заборона дискримінації за однією чи багатьма ознаками:

-Закон України „Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5207-17: заборона дискримінації за відкритим переліком ознак; визначення форм дискримінації та сфер застосування закону; повноваження органів влади та офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; механізм оскарження дискримінації.

-Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-15: заборона дискримінації за ознакою статі; визначення поняття "сексуальне домагання"; механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

-Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" http://zakon.nau.ua/doc/?code=875-12: заборона дискримінації людей з інвалідністю; визначення поняття "розумне пристосування"; чоловіків і жінок у доступі до товарів і надання послуг (Офіційний вісник ЄС, L 373, 21 грудня 2004 р., с. 37-43).

Накази:

 1. http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id= 161733&cat_id=160760 розгляд звернень за фактами дискримінації за ознакою статі від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, громадян з метою надання експертної оцінки та вжиття відповідних заходів; розгляд питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні; підготовка рекомендацій центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, об’єднанням громадян, іншим установам та організаціям щодо усунення виявлених порушень з питань гендерної дискримінації; підготовка пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства з метою їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення всіх форм дискримінації за ознакою статі.
 2. http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/discrimination/expert-council/ проведення дослідження стосовно системних порушень у сфері недискримінації та забезпечення ґендерної рівності та підготовка пропозицій щодо усунення їх причин та умов; підготовка пропозицій та висновків стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів у контексті попередження порушень прав на свободу від дискримінації та ґендерної рівності чи їх відновлення; підготовка пропозицій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері недискримінації та забезпечення ґендерної рівності; внесення пропозиції щодо моніторингових візитів для вивчення на місцях стану дотримання прав на свободу від дискримінації та ґендерну рівність; інформування громадськості та міжнародних інституцій щодо змісту діяльності Уповноваженого та   Представника Уповноваженого у сфері недискримінації та забезпечення ґендерної рівності, внесення пропозиції Представнику Уповноваженого щодо формування правової культури та підвищення правової інформованості населення.

За додатковими роз’ясненнями звертатися до Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради: вул. Пушкінська, 1 каб. 10, тел. 4 35 89

Дата: 09.03.2017 / Переглядів: 2715 / Комментарії - 0 шт.

Iм'я -