Робота з сім'ями

Державна сімейна політика спрямована на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей; зниження рівня торгівлі людьми в області з метою виведення України з ряду країн – постачальників та споживачів живого товару; тендерного інтегрування в усі сфери життєдіяльності суспільства.

Саме для цього в областіді єСоціальна комплексна программа підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Миколаївської області на 2017-2020 роки.

Її заходи спрямовані на:      

ефективне вирішення негативних проявів у функціонуванні інституту сім’ї та найгостріших проблем демографічного розвитку;

досягнення цілей державної політики щодо створення умов для реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

визначення конкретних заходів, окресленн яобов’язків та напрямів роботи з метою попередження торгівлі людьми;

здійснення соціальних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству.

До повноважень Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради належать такі питання:

попередження насильства в сім’ї;

протидія торгівлі людьми;

соціальний захист багатодітних сімей, робота з сім’ями;

опрацювання документів з питання присвоєння почесного звання країни «Мати-героїня»;

забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків ;

виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку.

Соціальний захист багатодітних сімей, робота з сім’ями

  1. збір соціально-економічних та статистичних відомостей щодо багатодітних сімей в місті.
  2. заходів щодо привернення уваги громадськості до становища та проблем, якіснують в багатодітних сім’ях, щодо піднесення іміджу сім’ї .
  3. видачі посвідчень батькам та дітям з багатодітної сім’ї.
  4. видачею та оформленням посвідчень.

Робота щодо опрацювання документів з питання присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

  1. обліку жінок, які претендують на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», та жінок, яким присвоєно це почесне звання.  

Стратегії демографічного розвитку

1. Організація і проведення просвітницької та роз'яснювальної роботи серед громадськості щодо планування сім’ї, відповідального батьківства, підвищення іміджу сім’ї.

2. Співпраця з громадськими організаціями, об'єднаннями громадян, які займаються питаннями реалізації Стратегії демографічного розвитку.

Робота з утвердження гендерної рівності

  1. Організація та проведення заходів щодо недопущення дискримінації за ознакамистаті, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
  2. Співпраця з громадськими організаціями, об'єднаннями громадян, які займаються питаннями забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Державнасімейнаполітикаспрямована на формуваннясамодостатньоїсім’ї та їїздатності до усвідомленогонародження і вихованнядітей; зниженнярівняторгівлі людьми в області з метою виведенняУкраїни з ряду країн – постачальників та споживачів живого товару; тендерного інтегрування в усісферижиттєдіяльності суспільства.

Саме для цього в областідієСоціальна комплексна программапідтримкисім’ї та дітей, забезпеченнярівних прав та можливостейжінок і чоловіківМиколаївськоїобласті на 2017-2020 роки.

Її заходи спрямовані на:      

ефективневирішеннянегативнихпроявів у функціонуванніінститутусім’ї та найгостріших проблем демографічногорозвитку;

досягнення  цілейдержавноїполітикищодостворення умов для реалізаціїрівних прав та можливостейжінок і чоловіків;

визначенняконкретнихзаходів, окресленняобов’язків та напрямівроботи з метою попередженняторгівлі людьми;

здійсненнясоціальнихзаходівіззапобігання та протидіїдомашньомунасильству.

До повноважень  Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради належать такіпитання:

попередженнянасильства в сім’ї;

протидія торгівлі людьми;

соціальний захист багатодітних сімей, робота з сім’ями;

опрацюваннядокументів з питанняприсвоєнняпочесногозваннякраїни «Мати-героїня»;

забезпеченнярівних прав і можливостей для участіжінок і чоловіків ;

виконання плану заходівщодореалізаціїСтратегіїдемографічногорозвитку.

Соціальнийзахистбагатодітнихсімей, робота з сім’ями

1. Збірсоціально-економічних та статистичнихвідомостейщодобагатодітнихсімей в місті.

3. Організація та проведеннязаходівщодоприверненняувагигромадськості до становища та проблем, якіснують в багатодітнихсім’ях, щодопіднесенняіміджусім’ї .

4. Робота щодовидачіпосвідчень батькам  та дітям з багатодітноїсім’ї.

5. Здійснення контролю за належноювидачею та  оформленнямпосвідчень.

Робота щодоопрацюваннядокументів з питанняприсвоєнняпочесногозванняУкраїни «Мати-героїня»

1. Веденняоблікужінок, якіпретендують на присвоєнняпочесногозванняУкраїни «Мати-героїня», та жінок, якимприсвоєноцепочеснезвання.  

Стратегіїдемографічногорозвитку

1. Організація і проведенняпросвітницької та роз'яснювальноїроботисередгромадськостіщодоплануваннясім’ї, відповідальногобатьківства, підвищенняіміджусім’ї.

2. Співпраця з громадськимиорганізаціями, об'єднаннямигромадян, якізаймаютьсяпитаннямиреалізації  Стратегіїдемографічногорозвитку.

Робота з утвердження гендерноїрівності

1.Організація та проведення заходівщодонедопущеннядискримінації за ознакамистаті, забезпеченнярівних прав та можливостейжінок і чоловіків.

2.Співпраця з громадськимиорганізаціями, об'єднаннямигромадян, якізаймаютьсяпитаннямизабезпеченнярівних прав та можливостейжінок і чоловіків.

Дата: 09.03.2017 / Переглядів: 1040 / Комментарії - 0 шт.

Iм'я -